lepszykurier

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1.  Regulamin określa warunki świadczenia usług internetowych zamawiania kuriera (przekazania zlecenia przewoźnikowi) przez serwis lepszykurier.pl, zwanego dalej Zleceniobiorcą.

 2.  Właścicielem serwisu lepszykurier.pl oraz wszelkich praw autorskich związanych z nazwą www.lepszykurier.pl jest firma Abakmedia Dariusz Widlarz.

 3.  Każdorazowe skorzystanie z usług firmy lepszykurier.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, oraz regulaminie wybranego przewoźnika, który jest uzupełniniem poniższego regulaminu.

  Linki do regulaminów:

          Regulamin K-EX

          Ogólne warunki świadczenia usług UPS

          Regulamin DHL

          Regulamin INPOST

          Regulamin PATRON SERVICERozdział 2. Określenia

 1.  Zleceniobiorca / Operator– Firma Abakmedia Dariusz Widlarz świadcząca usługi za pomocą serwisu transakcyjnego www.lepszykurier.pl

 2.  Zleceniodawca / Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zlecenie.

 3.  Przewoźnik – firma kurierska  będąca faktycznym wykonawcą usługi kurierskiej lub inna firma przewozowa na jaką wyrazi zgodę zleceniodawca.

 4.  Nadawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przekazuje przesyłkę Kurierowi w celu wykonania usługi.

 5.  Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przyjmuje przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej usługi.

 6.  Przesyłka – koperty, paczki i inne pakunki przygotowane przez zlecającego do odbioru przez kuriera według zasad pakowania określonych w regulaminie firmy kurierskiej.

 7.  Paczka - przesyłka nadana od nadawcy do odbiorcy na podstawie jednego listu przewozowego. Jedna przesyłka może składać się z wielu paczek tzw przesyłka wielopaczkowa.

 8.  Przesyłka wielopaczkowa - Przesyłka składająca się z wielu Paczek wysyłanych do jednego adresata. Liczba Paczek w takiej Przesyłce musi być taka sama jak liczba listów przewozowych.

 9.  Przesyłka dokumentowa - przesyłka o wadze od 50 do 500g, zapakowana w kopertę firmową specyficzną dla Kuriera.

 10.  Przesyłka za pobraniem - przesyłka, której warunkiem odbioru przez adresata jest uiszczenie kwoty PLN wskazanej w liście przewozowym przez nadawcę przesyłki.

 11.  Waga wymiarowa - wyliczenie następuje według wzoru odrębnego dla każdego Przewoźnika
  UPS - [długość (cm) x szerokość (cm) x wysokość (cm) x / 5000].

  DHL - [długość (cm) x szerokość (cm) x wysokość (cm) x / 4000].
  K-EX - [długość (cm) x szerokość (cm) x wysokość (cm) x / 10000].
  INPOST - [długość (cm) x szerokość (cm) x wysokość (cm) x / 6000].
  PATRON SERVICE 
  - [długość (cm) x szerokość (cm) x wysokość (cm) x / 6000].


  Do wyliczenia ceny jest brana wyższa z pośród wagi rzeczywistej i wymiarowej. Szczegóły wyliczenia wagi wymiarowej dla każdego przewoźnika znajdują się w naszym aktualnym cenniku.
 12.  List przewozowy – dokument wydrukowany z systemu transakcyjnego www.lepszykurier.pl na którym Kurier potwierdza nadawcy odbiór przesyłki i na podstawie którego wykonuje zlecenie doręczenia przesyłki do odbiorcy. Potwierdzony przez kuriera podpisem list przewozowy potwierdza zawarcie umowy na wykonanie usługi kurierskiej pomiędzy Zleceniodawcą a Przewoźnikiem. Nadawca jest zobowiązany do wydrukowania listu przewozowego i przekazania go kurierowi odbierającemu przesyłkę.

 13.  System transakcyjny – strona internetowa, służąca do zamawiania usług kurierskich, zarządzania przesyłkami, płatnościami za usługi i kontaktami Zamawiającego, dostępna pod adresem www.lepszykurier.pl.

 14.  Konfigurator przesyłki - specjalistyczne oprogramowanie, służące do pozostawiania danych w systemie transakcyjnym dotyczących zawartości, wagi, wymiarów i wartości przesyłki, oraz danych teleadresowych oraz wyliczania kosztu usługi.

 15.  Cennik - dokument, który określa wagę i gabaryty przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe usług Kuriera oraz terminy, w jakich mogą one zostać zrealizowane.

 16.  Reklamujący – podmiot uprawniony do złożenia reklamacji.

 17.  Element niestandardowy - przesyłka o specyficznej charakterystyce występuje  w serwisie Lepszykurier.pl u następujących przewoźników:

  Przewoźnik UPS:
  - dla przesyłek o nieregularnych kształtach (np: nieregularny prostopadłościan)
  - dla przesyłek których jeden z boków jest większy niż 110 cm
  - dla przesyłek dla których wskaźnik ze wzoru A+2*(B+C) wynosi od 280 do 330
  - dla przesyłek powyżej 30 kg wagi rzeczywistej

  Przewoźnik DHL
  - dla przesyłek nieregularnych (nieregularny prostopadłościan)
  - dla przesyłek których jeden z boków jest większy niż 140 cm
  - dla przesyłek których suma boków A,B i C większa niż 220 cm 
  - dla przesyłek których conajmniej dwa boki są większe niż 60 cm
  - dla przesyłek z oznaczeniem "uwaga szkło" , "ostrożnie ", " góra - dół "


  Przewoźnik K-EX
  - dla przesyłek nieregularnych (nieregularny prostopadłościan
  - dla przesyłek których jeden z boków jest większy niż 140 cm
  - dla przesyłek których suma boków A,B i C większa niż 200 cm
  - dla przesyłek których co najmniej dwa boki są większe niż 80 cm

  Przewoźnik INPOST
  - dla przesyłek nieregularnych (nieregularny prostopadłościan)
  - dla przesyłek których jeden z boków jest większy niż 120 cm
  - dla przesyłek których suma boków A,B i C większa niż 200 cm
    - dla przesyłek których co najmniej dwa boki są większe niż 60 cm


  Przewoźnik PATRON SERVICE
  - dla przesyłek nieregularnych (nieregularny prostopadłościan)
  - dla przesyłek których jeden z boków jest większy niż 140 cm
  - dla przesyłek których suma boków A,B i C większa niż 220 cm
  - dla przesyłek których co najmniej dwa boki są większe niż 60 cm

  - dla przesyłek z oznaczeniem "uwaga szkło" , "ostrożnie ", " góra - dół "


     
   
 18. Weryfikacja przesyłki - zmierzenie, zważenie przesyłki lub określenie jej charakterystyki i porównanie ze zleceniem. Weryfikacja następuje najczęściej na magazynie przewoźnika.
   
 19. Protokół weryfikacyjny - dokument przewoźnika poświadczający prawidłową wagę, wymiary lub charakterystykę przesyłki.

   

Rozdział 3. Rejestracja i zamówienie Usługi

 

 1.  Operator w ramach Usługi zobowiązuje się do przekazania zlecenia usług kurierskich do Przewoźników znajdujących się w ofercie serwisu.

 2. Usługa Operatora świadczona jest poprzez stronę www.Lepszykurier.pl lub w innej formie uzgodnionej z Operatorem.

 3.  Z usług świadczonych przez Operatora korzystać mogą podmioty, które dokonały rejestracji na stronie www.Lepszykurier.pl w sytuacjach wymagających tego podpisały również umowę w formie pisemnej lub decydują się na usługę bez rejestracji przy formie płatności "płatność online". 

 4. Operator ma prawo do odrzucenia prośby o rejestrację Klienta bez podania przyczyny.

 5.  Klient sam podczas rejestracji definiuje swoje hasło i login.

 6.   Klient zobowiązany jest zachować otrzymane hasło tylko do swojego użytku i nie udostępniać go osobom trzecim. Wszelkie usługi zlecone z konta głównego lub któregokolwiek z podkont zdefiniowanych przez Klienta, traktuje się jak zamówione przez Klienta.

 7. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się złożenie zlecenia poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@lepszykurier.pl. Wiadomość taka powinna zawierać wszystkie informacje zawarte w formularzu „Zamawianie kuriera”, a w szczególności:

  pełne dane nadawcy i odbiorcy przesyłki,

  rodzaj przesyłki i wariant usługi,

  ilość, wymiary i waga paczek,

  data i godziny możliwego odbioru przesyłki.

  W celu właściwej weryfikacji Klienta e-mail powinien być wysłany z adresu podanego podczas rejestracji. Operator zastrzega sobie prawo do nierealizowania usług zleconych z adresów trzecich.

 8.  Każda przesyłka przyjęta do przewozu przez przewoźnika jest objęta podstawową deklaracją wartości do kwoty 100 zł a w przypadku przewoźnika DHL do kwoty 300 zl. Klient w zleceniu może zadeklarować wyższą wartość przesyłki (maksymalnie do kwoty regulaminowej wybranego przewoźnika). Za wyższą deklarację wartości pobierana jest opłata w wysokości określonej w cenniku. Odpowiedzialność przewoźnika jest określona deklaracją wartości przesyłki przez klienta w zleceniu.

 9.  Klient zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym informowania o zawartości, wymiarach i wadze przesyłki, a także do starannego zapakowania przesyłki, uniemożliwiającego zniszczenie zawartości oraz innych paczek przewożonych przez kuriera. W przypadku podania nieprawidłowych danych operator może skorygować opłatę doliczając dopłatę różnicy w cenie przesyłki spowodowaną podaniem nieprawidłowych danych zwłaszcza wymiarów i wagi a także doliczenie opłaty za weryfikację z godną z cennikiem.

 10.  Wytyczne dotyczące prawidłowego pakowania zamieszczone są na stronie: http://lepszykurier.pl/zasady-pakowania.html

 11. Przesyłki powinny być przez nadawcę odpowiednio zabezpieczone do transportu jak również deklarowane wartości i wagi powinny nie odbiegać od rzeczywistego stanu faktycznego.

 12.  Klient może zlecać realizację usługi poprzez witrynę www.Lepszykurier.pl przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zlecenia otrzymane przez Operatora po godzinie 12.00 oraz w soboty, niedziele i dni wolne od pracy mogą być realizowane następnego dnia roboczego. Operator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w wyjątkowych sytuacjach np. niespodziewanej awarii również do przerw w działaniu serwisu o których wcześniej nie informował.

  
 

Rozdział 4. Realizacja Usługi

 

 1. Po otrzymaniu zamówienia od Klienta, Operator wysyła zlecenie realizacji usługi do właściwego Przewoźnika.

 2. Terminy odbioru przesyłki i jej doręczenia wybierane - określane w serwisie są wyłącznie terminami planowanymi niegwarantowanymi. Jedynie usługa UPS Express gwarantuje zwrot kosztów nadania w przypadku nie doręczenia przesyłki w terminach planowanych czyli na następny dzień roboczy po odebraniu przesyłki. W celu uzyskania zwrotu Klient powinien złożyć reklamację do 14 dni od momentu doręczenia przesyłki.
   
 3. Po dokonaniu zamówienia Usługi, Klient jest zobowiązany do wydrukowania przesłanych lub wygenerowanych dokumentów i oznaczenia przesyłki poprzez trwałe naklejenie listu przewozowego oraz zweryfikowania poprawności danych na etykiecie typu: adres nadawcy, adres odbiorcy, kwota pobrania, deklaracja wartości przesyłki oraz innych znajdujących się informacji na etykiecie. W przypadku niezgodności danych zobowiązany jest do nieprzekazania przesyłki i etykiety kurierowi oraz poinformowaniu o tej sytuacji operatora.

 4. W razie wysyłania kilku paczek do jednego odbiorcy Klient zobowiązany jest do wydrukowania oddzielnego listu przewozowego na każdą z paczek. Niedostosowanie się do tego wymogu spowoduje naliczenie opłaty manipulacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem.
   
 5. Klient zobowiązany jest do wydrukowania listu przewozowego w dwóch kopiach oraz dopilnowania złożenia podpisu na kopi listu przewozowego przez kuriera odbierającego paczkę. Podpisany list przewozowy przez kuriera jest dowodem nadania przesyłki. 
   
 6. Ponowne wykorzystanie tego samego listu przewozowego do nadania kolejnych paczek, spowoduje naliczenie kary umownej określonej w cenniku.

 7. W przypadku nadania przesyłek "za pobraniem" (COD) Operator zobowiązuje się przekazać Klientowi sumę pobrania na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, do 7 dni roboczych po jej otrzymaniu od Przewoźnika. Czas wypłaty od przewoźnika regulują regulaminy przewoźników. W przypadku nie zwrócenia sumy pobrań do 14 dni roboczych od dostarczenia przesyłki odbiorcy, klient zobowiązany jest poinformować Operatora o zaistniałej sytuacji. W przypadku wydłużenia 7 dniowego terminu po otrzymaniu środków od Przewoźnika na wezwanie klienta operator zobowiązuje się wypłacić odsetki ustawowe za przekroczony termin regulaminowy od wstrzymanej kwoty.

 8. Wypłata pobrania klientowi następuje do 7 dni roboczych po otrzymaniu środków od przewoźnika. Warunkiem koniecznym jest otrzymanie środków od przewoźnika. Przybliżone czasy wypłaty pobrań od momentu doręczenia przesyłki (jeśli nie wystąpią sytuacje nadzwyczajne):
  K-EX - 8 dni roboczych
  DHL  - 8 dni roboczych
  UPS  -  6 dni roboczych 
  PATRON SERVICE -  8 dni roboczych
  INPOST - 8 dni roboczych
   
 9. Dla przewoźnika UPS zakazuje się zlecania przesyłek z miejsca trzeciego (innego niż własny adres nadania klienta) za pobraniem.Rozdział 5. Odpowiedzialność Operatora i postępowanie reklamacyjne wobec Operatora.

 

 1. Odpowiedzialność Operatora dotyczy sprzedawanej przez niego usługi czyli przekazania zlecenia Przewoźnikowi. Reklamacje dotyczące działania serwisu należy wysyłać na adres biuro@lepszykurier.pl Dział techniczny będzie usuwał nieprawidłowości tak szybko jak to tylko będzie możliwe. 

 2. Reklamacje dotyczące błędnie naliczonej opłaty należy wysłać na adres biuro@lepszykurier.pl w terminie do 7 dni od otrzymania faktury lub wezwania do zapłaty. Reklamacje w których na cenę będzie wpływać weryfikacja wagi i wymiarów lub charakterystyki przesyłki przez przewoźnika będą konsultowane z przewoźnikiem.

 3. Przekazanie zlecenia Przewoźnikowi nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji. W miarę możliwości o odmowie przyjęcia zlecenia Klient będzie informowany poprzez wiadomość e-mail.

 4. Operator zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu serwisu w celu usprawnienia jego działania lub usunięcia nieprzewidzianych awarii. Jeżeli przerwy będą przerwami planowanymi operator będzie informował o nich na stronie www.lepszykurier.pl

 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest Klientowi drogą elektroniczną na adres e-mail. W wyjątkowych sytuacjach pocztową.

Rozdział 6. Postępowanie reklamacyjne wobec przewoźników.

 1. Nieodebrana przesyłka opóźniony odbiór.
    Bez względu którego przewoźnika Państwo wybraliście należy nas o zaistniałej sytuacji poinformować na e-mail: biuro@lepszykurier.pl . Terminy odbiorów przesyłek są terminami planowanymi niegwarantowanymi, nie mniej nasze biuro, będzie starało się przyśpieszyć w miarę możliwości odbiór takiej przesyłki. W wielu przypadkach przewoźnik wymaga złożenia ponownego wezwania kuriera na inny termin co, nasze biuro może uczynić.

 2. Przesyłka niedoręczona lub długi termin doręczenia.
    Bez względu którego przewoźnika Państwo wybraliście należy nas o zaistniałej sytuacji poinformować na e-mail: biuro@lepszykurier.pl . Terminy doręczeń przesyłek są terminami planowanymi niegwarantowanymi, nie mniej nasze biuro będzie starało się przyśpieszyć w miarę możliwości doręczenie takiej przesyłki. W niektórych przypadkach możemy pomóc. Niejednokrotnie przesyłki są awizowane lub kurier ma problem z doręczeniem np. z powodu błędnie podanego nr telefonu w zleceniu. Występują również inne utrudniania, w których nasze biuro ma możliwość pomocy aby przyśpieszyć doręczenie.
   
 3. Reklamacje na nieprawidłowe wykonanie usługi przez przewoźnika min. uszkodzenie, zaginięcie rozpatruje przewoźnik wykonujący daną usługę. 
   
 4. Nadawcy przysługuje prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do przewoźnika.
   
 5. Serwis lepszykurier.pl jako odpowiedzialny za przekazanie zlecenia umożliwia przekazanie przez nas reklamacji Przewoźnikowi. Poniżej zasady składania reklamacji przy pomocy serwisu lepszykurier.pl do Przewoźnika. Wszelkie dokumenty reklamacyjne należy przesyłać poprzez e-mail na adres biuro@lepszykurier.pl. Po ich przesłaniu oczekiwać potwierdzenia przyjęcia dokumentów poprzez wiadomość zwrotną ( w godzinach pracy biura 8-15 od poniedziałku do piątku). Ze względu na to że serwis lepszykurier.pl musi w takim przypadku zdążyć przesłać reklamację do Przewoźnika (czasami w innej formie) niektóre terminy zostały skrócone. Przedstawiają się następująco:

Przewoźnik K-EX

Uszkodzenia:


 Termin złożenia reklamacji:

 - do 30 dni od doręczenia przesyłki

Wymagane dokumenty do złożenia reklamacji:

- zgłoszenie reklamacji - pobierz
- protokół szkody spisany z kurierem najlepiej przy odbiorze przesyłki lub do 7 dni po jej doręczeniu ( o konieczności ponownego wezwania kuriera w celu spisania protokołu należy nas poinformować poprzez wiadomość e-mail na biuro@lepszykurier.pl)
- dokument potwierdzający wartość towaru (faktura zakupu, paragon zakupu, kosztorys wytworzenia itp.)
- oświadczenie uprawniające do złożenia reklamacji serwisu Lepszykurier.pl w imieniu nadawcy -  pobierz
- oświadczenie uprawniające do złożenia reklamacji serwisu Lepszykurier.pl w imieniu odbiorcy jeżeli przesyłka została doręczona -  pobierz


Zastrzegamy sobie prawo do wezwania reklamującego do uzupełnienia lub przedstawienia dodatkowych dokumentów które mogą mieć wpływ na proces reklamacyjny.

Uwagi: Z naszego doświadczenia wynika ,że spisanie protokołu później niż przy odbiorze przesyłki znacznie zmniejsza szanse na pozytywne rozpatrzenie reklamacji przez przewoźnika. Przy spisaniu protokołu proszę zwracać uwagę aby w protokole były wymienione wszystkie zabezpieczenia przesyłki które się w niej znajdowały. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest informowanie przez nadawcę odbiorców aby sprawdzali przesyłki w obecności kuriera.
Informujemy również że nadawcy i odbiorcy według regulaminu k-ex przysługuje prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do firmy K-EX w terminach zawartych w regulaminie firmy K-EX. W takim przypadku serwis lepszykurier.pl nie ma wglądu do danej reklamacji. Prosimy pamiętać również o tym że dokumentem potwierdzającym wartość jest dokument zakupu nie sprzedaży który zwiera dodatkowo marżę sprzedawcy.


Zaginięcie:

 Termin złożenia reklamacji:

  - do 14 dni od planowanego doręczenia przesyłki

Wymagane dokumenty do złożenia reklamacji:

- zgłoszenie reklamacji - pobierz
 - dowód nadania przesyłki podpisany przez kuriera odbierającego przesyłkę
- dokument potwierdzający wartość towaru (faktura zakupu, paragon zakupu, kosztorys wytworzenia)
 - oświadczenie uprawniające do złożenia reklamacji serwisu Lepszykurier.pl w imieniu reklamującego - pobierz
Zastrzegamy sobie prawo do wezwania reklamującego do uzupełnienia lub przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Uwagi: Dokumentem potwierdzającym nadanie przesyłki jest pokwitowanie przez kuriera odbioru podpisem na kopi etykiety(np. etykieta wydrukowana dwa razy) lub na innym dokumencie. W przypadku istniejących skanów monitoringu przesyłki w systemie przewoźnika dokument potwierdzający nadanie może nie być konieczny. Prosimy pamiętać również o tym że dokumentem potwierdzającym wartość jest dokument zakupu nie sprzedaży który zwiera dodatkowo marżę sprzedawcy. Odwołanie od decyzji przewoźnik:

Termin złożenia:

- do 7 dni od otrzymanej decyzji

Wymagane dokumenty:

- pismo odwoławcze z uzasadnieniem podważenia wydanej decyzji przez przewoźnika


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewoźnik UPS

Uszkodzenia:

 Termin złożenia reklamacji:

 - do 14 dni od doręczenia przesyłki

Wymagane dokumenty do złożenia reklamacji:

 - zgłoszenie reklamacji na podstawie pisma roszczeniowego zawierającego min: nr przesyłki, informację o powodzie składania reklamacji, nr rachunku bankowego oraz dane personalne(firmy) uprawnionej do otrzymania odszkodowania
 - protokół szkody spisany z kurierem najlepiej przy odbiorze przesyłki lub do 7 dni po jej doręczeniu ( o konieczności ponownego wezwania kuriera w celu spisania protokołu należy nas poinformować poprzez wiadomość e-mail na biuro@lepszykurier.pl)
- dokument potwierdzający wartość towaru (faktura zakupu, paragon zakupu, kosztorys wytworzenia)
- protokół szkody spisany przez kuriera doręczajacego, nie później niż 7 dni po doręczeniu przesyłki.
 - oświadczenie uprawniające do złożenia reklamacji serwisu Lepszykurier.pl w imieniu reklamującego - pobierz

Uwagi: Z naszego doświadczenia wynika ,że spisanie protokołu później niż przy odbiorze przesyłki znacznie zmniejsza szanse na pozytywne rozpatrzenie reklamacji przez przewoźnika. Przy spisaniu protokołu proszę zwracać uwagę aby w protokole były wymienione wszystkie zabezpieczenia przesyłki które się w niej znajdowały. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest informowanie Państwa odbiorców aby sprawdzali przesyłki w obecności kuriera. Prosimy pamiętać również o tym że dokumentem potwierdzającym wartość jest dokument zakupu nie sprzedaży który zwiera dodatkowo marżę sprzedawcy.


Zaginięcie:

 Termin złożenia reklamacji:

 - do 7 dni od planowanego doręczenia przesyłki

Wymagane dokumenty do złożenia reklamacji:

- zgłoszenie reklamacji na podstawie pisma roszczeniowego zawierającego min: nr przesyłki, informację o powodzie składania reklamacji, nr rachunku bankowego oraz dane personalne(firmy) uprawnionej do otrzymania odszkodowania
- dowód nadania przesyłki podpisany przez kuriera odbierającego przesyłkę
- dokument potwierdzający wartość towaru (faktura zakupu, paragon zakupu, kosztorys wytworzenia itp.)
- oświadczenie uprawniające do złożenia reklamacji serwisu Lepszykurier.pl w imieniu reklamującego - pobierz

Uwagi: Dokumentem potwierdzającym nadanie przesyłki jest pokwitowanie przez kuriera odbioru podpisem na kopi etykiety(np. etykieta wydrukowana dwa razy) lub na innym dokumencie. W przypadku istniejących skanów monitoringu przesyłki w systemie przewoźnika dokument potwierdzający nadanie może nie być konieczny. Prosimy pamiętać również o tym że dokumentem potwierdzającym wartość jest dokument zakupu nie sprzedaży który zwiera dodatkowo marżę sprzedawcy.


 Odwołanie od decyzji:

Termin złożenia:

 - do 7 dni od otrzymanej decyzji

Wymagane dokumenty:

- pismo odwoławcze z uzasadnieniem podważenia wydanej decyzji przez przewoźnika

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewoźnik INPOST

Uszkodzenia:

 Termin złożenia reklamacji:

 - do 14 dni od doręczenia przesyłki

Wymagane dokumenty do złożenia reklamacji:

 - zgłoszenie reklamacji na podstawie pisma roszczeniowego zawierającego min: nr przesyłki, informację o powodzie składania reklamacji, nr rachunku bankowego oraz dane personalne(firmy) uprawnionej do otrzymania odszkodowania
 - protokół szkody spisany z kurierem najlepiej przy odbiorze przesyłki lub do 7 dni po jej doręczeniu ( o konieczności ponownego wezwania kuriera w celu spisania protokołu należy nas poinformować poprzez wiadomość e-mail na biuro@lepszykurier.pl)
- dokument potwierdzający wartość towaru (faktura zakupu, paragon zakupu, kosztorys wytworzenia)
- oświadczenie uprawniające do złożenia reklamacji serwisu Lepszykurier.pl w imieniu reklamującego - pobierz

Uwagi: Z naszego doświadczenia wynika ,że spisanie protokołu później niż przy odbiorze przesyłki znacznie zmniejsza szanse na pozytywne rozpatrzenie reklamacji przez przewoźnika. Przy spisaniu protokołu proszę zwracać uwagę aby w protokole były wymienione wszystkie zabezpieczenia przesyłki które się w niej znajdowały. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest informowanie Państwa odbiorców aby sprawdzali przesyłki w obecności kuriera. Prosimy pamiętać również o tym że dokumentem potwierdzającym wartość jest dokument zakupu nie sprzedaży który zwiera dodatkowo marżę sprzedawcy.


Zaginięcie:

 Termin złożenia reklamacji:

 - do 7 dni od planowanego doręczenia przesyłki

Wymagane dokumenty do złożenia reklamacji:

- zgłoszenie reklamacji na podstawie pisma roszczeniowego zawierającego min: nr przesyłki, informację o powodzie składania reklamacji, nr rachunku bankowego oraz dane personalne(firmy) uprawnionej do otrzymania odszkodowania
- dowód nadania przesyłki podpisany przez kuriera odbierającego przesyłkę
- dokument potwierdzający wartość towaru (faktura zakupu, paragon zakupu, kosztorys wytworzenia itp.)
- oświadczenie uprawniające do złożenia reklamacji serwisu Lepszykurier.pl w imieniu reklamującego - pobierz


Uwagi: Dokumentem potwierdzającym nadanie przesyłki jest pokwitowanie przez kuriera odbioru podpisem na kopi etykiety(np. etykieta wydrukowana dwa razy) lub na innym dokumencie. W przypadku istniejących skanów monitoringu przesyłki w systemie przewoźnika dokument potwierdzający nadanie może nie być konieczny. Prosimy pamiętać również o tym że dokumentem potwierdzającym wartość jest dokument zakupu nie sprzedaży który zwiera dodatkowo marżę sprzedawcy.


 Odwołanie od decyzji:

Termin złożenia:

 - do 7 dni od otrzymanej decyzji

Wymagane dokumenty:

- pismo odwoławcze z uzasadnieniem podważenia wydanej decyzji przez przewoźnika

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewoźnik PATRON SERVICE

Uszkodzenia: 

 Termin złożenia reklamacji:

 - do 14 dni od doręczenia przesyłki

Wymagane dokumenty do złożenia reklamacji:

- zgłoszenie reklamacji - pobierz
- protokół szkody spisany z kurierem najlepiej przy odbiorze przesyłki lub do 7 dni po jej doręczeniu ( o konieczności ponownego wezwania kuriera w celu spisania protokołu należy nas poinformować poprzez wiadomość e-mail na biuro@lepszykurier.pl)
- dokument potwierdzający wartość towaru (faktura zakupu, paragon zakupu, kosztorys wytworzenia)
- oświadczenie uprawniające do złożenia reklamacji serwisu Lepszykurier.pl w imieniu reklamującego - pobierz

Uwagi: Z naszego doświadczenia wynika ,że spisanie protokołu później niż przy odbiorze przesyłki znacznie zmniejsza szanse na pozytywne rozpatrzenie reklamacji przez przewoźnika. Przy spisaniu protokołu proszę zwracać uwagę aby w protokole były wymienione wszystkie zabezpieczenia przesyłki które się w niej znajdowały. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest informowanie Państwa odbiorców aby sprawdzali przesyłki w obecności kuriera. Prosimy pamiętać również o tym że dokumentem potwierdzającym wartość jest dokument zakupu nie sprzedaży który zwiera dodatkowo marżę sprzedawcy.


Zaginięcie:

 Termin złożenia reklamacji:

 - do 7 dni od planowanego doręczenia przesyłki

Wymagane dokumenty do złożenia reklamacji:

- zgłoszenie reklamacji - pobierz
 - dowód nadania przesyłki podpisany przez kuriera odbierającego przesyłkę
- dokument potwierdzający wartość towaru (faktura zakupu, paragon zakupu, kosztorys wytworzenia itp.)
- oświadczenie uprawniające do złożenia reklamacji serwisu Lepszykurier.pl w imieniu reklamującego - pobierz

Uwagi: Dokumentem potwierdzającym nadanie przesyłki jest pokwitowanie przez kuriera odbioru podpisem na kopi etykiety(np. etykieta wydrukowana dwa razy) lub na innym dokumencie. W przypadku istniejących skanów monitoringu przesyłki w systemie przewoźnika dokument potwierdzający nadanie może nie być konieczny. Prosimy pamiętać również o tym że dokumentem potwierdzającym wartość jest dokument zakupu nie sprzedaży który zwiera dodatkowo marżę sprzedawcy.


 Odwołanie od decyzji:

Termin złożenia:

 - do 7 dni od otrzymanej decyzji

Wymagane dokumenty:

- pismo odwoławcze z uzasadnieniem podważenia wydanej decyzji przez przewoźnika

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------


Przewoźnik DHL


Uszkodzenia:

 Termin złożenia reklamacji:

- do 30 dni od doręczenia przesyłki

Wymagane dokumenty do złożenia reklamacji:


- zgłoszenie reklamacji - pobierz
- dokument potwierdzający wartość szkody w zależności od jej rodzaju (umowa kupna/sprzedaży; rachunek/faktura VAT/paragon fiskalny /kwit kasowy; oryginał kalkulacji kosztów wytworzenia produktu, sporządzony przez producenta lub rachunek za naprawę/kalkulację kosztów naprawy/fakturę za naprawę), w przypadku przesyłek ubezpieczonych wymagany jest dokument zakupu lub wytworzenia towaru.
- protokół szkody spisany przez kuriera doręczajacego, nie później niż 7 dni po doręczeniu przesyłki.
 - jeśli reklamację składa odbiorca który nie jest naszym klientem, prosimy pismo o zrzeczeniu się roszczeń
 - oświadczenie uprawniające do złożenia reklamacji serwisu Lepszykurier.pl w imieniu reklamującego - pobierz
 - dowód nadania przesyłki podpisany przez kuriera
 - dokument potwierdzający zawartość przesyłki (faktura zakupu, skan aukcji zakończonej zakupem itp)

W PRZYPADKU KWOTY ROSZCZENIA PRZEWYŻSZAJĄCEJ WARTOŚĆ 2 TYSIĘCY ZŁOTYCH WYMAGANE JEST PRZESŁANIE ORYGINAŁU DOKUMENTÓW NA ADRES:

ABAKMEDIA 
ul. Główna 64

34-123 Chocznia

Uwagi: Z naszego doświadczenia wynika ,że spisanie protokołu później niż przy odbiorze przesyłki znacznie zmniejsza szanse na pozytywne rozpatrzenie reklamacji przez przewoźnika. Przy spisaniu protokołu proszę zwracać uwagę aby w protokole były wymienione wszystkie zabezpieczenia przesyłki które się w niej znajdowały. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest informowanie Państwa odbiorców aby sprawdzali przesyłki w obecności kuriera. Prosimy pamiętać również o tym że dokumentem potwierdzającym wartość jest dokument zakupu nie sprzedaży który zwiera dodatkowo marżę sprzedawcy.


Zaginięcie:


 Termin złożenia reklamacji:

 - do 30 dni od planowanego doręczenia przesyłki

Wymagane dokumenty do złożenia reklamacji:

- zgłoszenie reklamacji - pobierz
 - dowód nadania przesyłki podpisany przez kuriera odbierającego przesyłkę
- dokument potwierdzający wartość towaru (faktura zakupu, paragon zakupu, kosztorys wytworzenia itp.)
 - protokół szkody spisany przez kuriera doręczającego, nie później niż 7 dni po doręczeniu przesyłki.
 - oświadczenie uprawniające do złożenia reklamacji serwisu Lepszykurier.pl w imieniu reklamującego - pobierz

Uwagi: Dokumentem potwierdzającym nadanie przesyłki jest pokwitowanie przez kuriera odbioru podpisem na kopi etykiety(np. etykieta wydrukowana dwa razy) lub na innym dokumencie. W przypadku istniejących skanów monitoringu przesyłki w systemie przewoźnika dokument potwierdzający nadanie może nie być konieczny. Prosimy pamiętać również o tym że dokumentem potwierdzającym wartość jest dokument zakupu nie sprzedaży który zwiera dodatkowo marżę sprzedawcy.


 Odwołanie od decyzji: Termin złożenia:

- do 7 dni od otrzymanej decyzji

Wymagane dokumenty:

- pismo odwoławcze z uzasadnieniem podważenia wydanej decyzji przez przewoźnika

 

Rozdział 7. Warunki płatności

 

 

 1.  Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT w terminie 7 dni od jej wystawienia. Termin zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na wskazanym na fakturze koncie bankowym.

 2.  W przypadku nieopłacenia przez klienta faktury we wskazanym terminie Operator ma prawo do wstrzymania wykonywania usług na rzecz Klienta, zablokowania jego dostępu do konta, a także zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności wysokości pobrań (COD) należnych Klientowi oraz anulowania udzielonego rabatu za nieopłacenie przesyłki.

 3.  Odsetki od nieterminowych płatności wykoszą 30% w skali roku.

 4.  Zakwestionowanie przez Klienta faktury bądź jej części powinno zostać zgłoszone Operatorowi do siedmiu dni po jej otrzymaniu. W przypadku zakwestionowania przez klienta części należności, Klient zobowiązuje się opłacić terminowo część niekwestionowaną.

 5.  Operator wystawia fakturę za wykonane usługi i dokonuje zestawienia zleceń. Zrealizowane usługi nieuwzględnione w rozliczeniu z danego miesiąca, mogą być rozliczone w okresie następnym.

 6. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Operatora w przypadku nie otrzymania faktury do 10 dnia miesiąca.

 7. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną poprzez wysłanie jej na adres e-mail.Rozdział 8. Ochrona danych osobowych

 

 1. Operator chroni dane osobowe Klientów. Dane te mogą być wykorzystywane przez Operatora do celów marketingowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie.

 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Operatora oraz przekazanie ich Przewoźnikowi i innym podmiotom w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usługi.
   
 3. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości skorzystania z innego operatora (pośrednika), który przekaże zlecenie do przewoźnika wg wytycznych (danych) podanych przez klienta.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje od 01.07.2012 r.

 
 

Wypełnij formularz, możemy jeszcze bardziej obniżyć koszty wysyłki

Wypełnij formularz aby otrzymać ofertę promocyjną

przybliżona ilość paczek:
przybliżona ilość palet:
nazwa: *
nr telefonu: *
adres e-mail: *
sugerowana cena/pytania