Regulamin

www.lepszykurier.pl / prod.lepszykurier.pl - nazwy te określają jeden serwis pracujący na dwóch domenach o indentycznej funkcjonalności jak również regulaminie. Nazwy te lepszykurier.pl / prod.lepszykurier.pl można stosować zamiennie.

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
 
 

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług internetowych zamawiania kuriera (przekazania zlecenia przewoźnikowi) przez serwis lepszykurier.pl, zwanego dalej Zleceniobiorcą.
   
 2. Właścicielem serwisu lepszykurier.pl oraz wszelkich praw autorskich związanych z nazwą www.lepszykurier.pl jest firma Abakmedia Dariusz Widlarz.
   
 3. Każdorazowe skorzystanie z usług firmy lepszykurier.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, oraz regulaminie wybranego przewoźnika, który jest uzupełnieniem poniższego regulaminu. Linki do regulaminów:

          Regulamin DHL

          Regulamin Fedex

          Regulamin UPS

          Regulamin DPD

          Regulamin GLS

          Regulamin INPOST oraz INPOST PACZOMATY

          Regulamin PACZKA W RUCHU

 

Rozdział 2. Określenia

 

 1. Zleceniobiorca / Operator– Firma Abakmedia Dariusz Widlarz świadcząca usługi za pomocą serwisu transakcyjnego www.lepszykurier.pl
   
 2. Zleceniodawca / Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zlecenie.
   
 3. Przewoźnik – firma kurierska  będąca faktycznym wykonawcą usługi kurierskiej lub inna firma związana z usługami kurierskimi (nie wykraczając podmiotów pośredniczących)
   
 4. Nadawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przekazuje przesyłkę Kurierowi w celu wykonania usługi.
   
 5. Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przyjmuje przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej usługi.
   
 6. Przesyłka / Paczka – koperty, paczki i inne pakunki przygotowane przez zlecającego do odbioru przez kuriera według zasad pakowania określonych w regulaminie firmy kurierskiej.
   
 7. Przesyłka wielopaczkowa - Przesyłka składająca się z wielu Paczek wysyłanych do jednego adresata. Liczba Paczek w takiej Przesyłce musi być taka sama jak liczba listów przewozowych.
   
 8. Przesyłka dokumentowa - przesyłka o wadze od 50 do 500 gram, zapakowana w kopertę firmową specyficzną dla Kuriera.
   
 9. Przesyłka za pobraniem - przesyłka, której warunkiem odbioru przez adresata jest uiszczenie kwoty PLN wskazanej w liście przewozowym przez nadawcę przesyłki.
   
 10. List przewozowy – dokument wydrukowany z systemu transakcyjnego www.lepszykurier.pl na którym Kurier potwierdza nadawcy odbiór przesyłki i na podstawie którego wykonuje zlecenie doręczenia przesyłki do odbiorcy. Potwierdzony przez kuriera podpisem list przewozowy potwierdza zawarcie umowy na wykonanie usługi kurierskiej pomiędzy Zleceniodawcą a Przewoźnikiem. Nadawca jest zobowiązany do wydrukowania listu przewozowego i przekazania go kurierowi odbierającemu przesyłkę.
   
 11. System transakcyjny – strona internetowa, służąca do zamawiania usług kurierskich, zarządzania przesyłkami, płatnościami za usługi i kontaktami Zamawiającego, dostępna pod adresem www.lepszykurier.pl.
   
 12. Konfigurator przesyłki - specjalistyczne oprogramowanie, służące do pozostawiania danych w systemie transakcyjnym dotyczących zawartości, wagi, wymiarów i wartości przesyłki, oraz danych teleadresowych oraz wyliczania kosztu usługi.
   
 13. Cennik - dokument, który określa wagę i gabaryty przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe usług Kuriera oraz terminy, w jakich mogą one zostać zrealizowane. W dokumencie tym mogą znajdować się również ceny różnych usług dodatkowych związanych z usługami kurierskimi.
   
 14. Reklamujący – podmiot uprawniony do złożenia reklamacji.
   
 15. Element niestandardowy - przesyłka o specyficznej charakterystyce w zależności od przewoźnika.
   
 16. Weryfikacja przesyłki - zmierzenie, zważenie przesyłki lub określenie jej charakterystyki i porównanie ze zleceniem. Weryfikacja następuje najczęściej na magazynie przewoźnika. 
   
 17. Protokół weryfikacyjny - dokument przewoźnika poświadczający prawidłową wagę, wymiary lub charakterystykę przesyłki.

   

Rozdział 3. Rejestracja i zamówienie Usługi

 

 1. Operator w ramach Usługi zobowiązuje się do przekazania zlecenia usług kurierskich do Przewoźników znajdujących się w ofercie serwisu. Może to zrobić za pośrednictwem innego podmiotu.
   
 2. Usługa Operatora świadczona jest poprzez stronę www.Lepszykurier.pl lub w innej formie uzgodnionej z Operatorem.
   
 3. Z usług świadczonych przez Operatora korzystać mogą podmioty, które dokonały rejestracji na stronie www.Lepszykurier.pl
   
 4. Operator ma prawo do odrzucenia prośby o rejestrację Klienta bez podania przyczyny.
   
 5. Klient sam podczas rejestracji definiuje swoje hasło i login.
   
 6. Klient zobowiązany jest zachować otrzymane hasło tylko do swojego użytku i nie udostępniać go osobom trzecim. Wszelkie usługi zlecone z konta głównego lub któregokolwiek z pod-kont zdefiniowanych przez Klienta, traktuje się jak zamówione przez Klienta.
   
 7. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się złożenie zlecenia poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected] (tylko za zgodą operatora). Wiadomość taka powinna zawierać wszystkie informacje zawarte w formularzu „Zamawianie kuriera”, a w szczególności:
  pełne dane nadawcy i odbiorcy przesyłki, rodzaj przesyłki i wariant usługi, ilość, wymiary i waga paczek, data i godziny możliwego odbioru przesyłki.

  W celu właściwej weryfikacji Klienta e-mail powinien być wysłany z adresu podanego podczas rejestracji. Operator zastrzega sobie prawo do nierealizowania usług zleconych z adresów trzecich.
   
 8. Każda przesyłka przyjęta do przewozu przez przewoźnika jest objęta podstawową deklaracją wartości:
  DHL - 500 zł, UPS - 300 zł, INPOST - 200 zł, FEDEX - 200 zł, DPD - 500 zł, GLS - 500 zł
   
 9. Klient w zleceniu może sam zadeklarować wartość przesyłki (maksymalnie do kwoty regulaminowej wybranego przewoźnika lub obsługiwanej przez serwis). Za deklarację wartości pobierana jest opłata w wysokości określonej w cenniku. Odpowiedzialność przewoźnika jest określona deklaracją wartości przesyłki przez klienta w zleceniu lub wartością utraconej zawartości.
   
 10. Klient zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym informowania o zawartości, wymiarach i wadze przesyłki, a także do starannego zapakowania przesyłki, uniemożliwiającego zniszczenie zawartości oraz innych paczek przewożonych przez kuriera. W przypadku podania nieprawidłowych danych operator może skorygować opłatę doliczając dopłatę różnicy w cenie przesyłki spowodowaną podaniem nieprawidłowych danych zwłaszcza wymiarów, wagi, sposobu zapakowania przesyłki a także doliczenie opłaty za weryfikację z godną z cennikiem.
   
 11. Przesyłki powinny być przez nadawcę odpowiednio zabezpieczone do transportu jak również deklarowane wartości i wagi powinny nie odbiegać od rzeczywistego stanu faktycznego.
   
 12. Klient może zlecać realizację usługi poprzez witrynę www.Lepszykurier.pl przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Operator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w wyjątkowych sytuacjach np. niespodziewanej awarii również do przerw w działaniu serwisu o których wcześniej nie informował.
   
 13. Klient może anulować przesyłkę czyli odstąpić od umowy do momentu rozpoczęcia realizacji usługi.

   

Rozdział 4. Realizacja Usługi

 

 1. Po otrzymaniu zamówienia od Klienta, Operator wysyła zlecenie realizacji usługi do właściwego Przewoźnika. 
   
 2. Terminy odbioru przesyłki i jej doręczenia wybierane - określane w serwisie są wyłącznie terminami planowanymi niegwarantowanymi. 
   
 3. Po dokonaniu zamówienia Usługi, Klient jest zobowiązany do wydrukowania przesłanych lub wygenerowanych dokumentów i oznaczenia przesyłki poprzez trwałe naklejenie listu przewozowego oraz zweryfikowania poprawności danych na etykiecie typu: adres nadawcy, adres odbiorcy, kwota pobrania, deklaracja wartości przesyłki oraz innych znajdujących się informacji na etykiecie. W przypadku niezgodności danych zobowiązany jest do nieprzekazania przesyłki i etykiety kurierowi oraz poinformowaniu o tej sytuacji operatora.
   
 4. W razie wysyłania kilku paczek do jednego odbiorcy Klient zobowiązany jest do wydrukowania oddzielnego listu przewozowego na każdą z paczek.
   
 5. Klient zobowiązany jest do wydrukowania listu przewozowego w dwóch kopiach oraz dopilnowania złożenia podpisu na kopi listu przewozowego przez kuriera odbierającego paczkę. Podpisany list przewozowy przez kuriera jest dowodem nadania przesyłki. 
   
 6. Ponowne wykorzystanie tego samego listu przewozowego do nadania kolejnych paczek jest zabronione.
   
 7. W przypadku nadania przesyłek "za pobraniem" (COD) Operator zobowiązuje się przekazać Klientowi sumę pobrania na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, do 7 dni roboczych po jej otrzymaniu od Przewoźnika. Czas wypłaty od przewoźnika regulują regulaminy przewoźników. W przypadku nie zwrócenia sumy pobrań do 14 dni roboczych od dostarczenia przesyłki odbiorcy, klient zobowiązany jest poinformować Operatora o zaistniałej sytuacji. W przypadku wydłużenia 7 dniowego terminu po otrzymaniu środków od Przewoźnika na wezwanie klienta operator zobowiązuje się wypłacić odsetki ustawowe za przekroczony termin regulaminowy od wstrzymanej kwoty.
   
 8. Wypłata pobrania klientowi następuje do 7 dni roboczych po otrzymaniu środków od przewoźnika. Warunkiem koniecznym jest otrzymanie środków od przewoźnika. Przybliżone czasy wypłaty pobrań w praktyce od momentu doręczenia przesyłki (jeśli nie wystąpią sytuacje nadzwyczajne):

  FEDEX - 8 dni roboczych
  DHL  - 8 dni roboczych
  UPS  -  6 dni roboczych 
  INPOST - 8 dni roboczych
  DPD - 9 dni roboczych
  GLS - 8 dni roboczych

  Wypłata pobrania express następuje w terminie 48h roboczych od momentu dostarczenia przesyłki odbiorcy.
   
 9. Zabrania się zlecania przesyłek od kogoś do siebie ( zleceniodawcy ) za pobraniem ponieważ osoba zlecająca może dokonywać dyspozycji zmiany w tej usłudze i jednocześnie sama jest płatnikiem co nie gwarantuje po nadaniu otrzymania środków rzeczywistemu nadawcy.Rozdział 5. Odpowiedzialność Operatora i postępowanie reklamacyjne wobec Operatora. 

 

 1. Odpowiedzialność Operatora dotyczy sprzedawanej przez niego usługi czyli przekazania zlecenia Przewoźnikowi. Reklamacje dotyczące działania serwisu należy wysyłać na adres [email protected] Dział techniczny będzie usuwał nieprawidłowości tak szybko jak to tylko będzie możliwe oraz udzieli odpowiedzi reklamacyjnej w ciągu maksymalnie 30 dni.
   
 2. Reklamacje dotyczące błędnie naliczonej opłaty należy wysłać na adres [email protected] w terminie do 7 dni od otrzymania faktury lub wezwania do zapłaty. Reklamacje w których na cenę będzie wpływać weryfikacja wagi i wymiarów lub charakterystyki przesyłki przez przewoźnika będą konsultowane i przekazywane przewoźnikowi, który dokonywał pomiarów.
   
 3. Przekazanie zlecenia Przewoźnikowi nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji. W miarę możliwości o odmowie przyjęcia zlecenia Klient będzie informowany poprzez wiadomość e-mail.
   
 4. Operator zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu serwisu w celu usprawnienia jego działania lub usunięcia nieprzewidzianych awarii. Jeżeli przerwy będą przerwami planowanymi operator będzie informował o nich na stronie www.lepszykurier.pl
   
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest Klientowi drogą elektroniczną na adres e-mail. W wyjątkowych sytuacjach pocztową.

   

Rozdział 6. Postępowanie reklamacyjne wobec przewoźników.

 

 1. Nieodebrana przesyłka opóźniony odbiór.
    Bez względu którego przewoźnika Państwo wybraliście należy nas o zaistniałej sytuacji poinformować na e-mail: [email protected] . Terminy odbiorów przesyłek są terminami planowanymi niegwarantowanymi, nie mniej nasze biuro, będzie starało się przyśpieszyć w miarę możliwości odbiór takiej przesyłki. W wielu przypadkach przewoźnik wymaga złożenia ponownego wezwania kuriera na inny termin co, nasze biuro może uczynić.
   
 2. Przesyłka niedoręczona lub długi termin doręczenia.
    Bez względu którego przewoźnika Państwo wybraliście należy nas o zaistniałej sytuacji poinformować na e-mail: [email protected] . Terminy doręczeń przesyłek są terminami planowanymi niegwarantowanymi, nie mniej nasze biuro będzie starało się przyśpieszyć w miarę możliwości doręczenie takiej przesyłki. W niektórych przypadkach możemy pomóc. Niejednokrotnie przesyłki są awizowane lub kurier ma problem z doręczeniem np. z powodu błędnie podanego nr telefonu w zleceniu. Występują również inne utrudniania, w których nasze biuro ma możliwość pomocy aby przyśpieszyć doręczenie.
   
 3. Reklamacje na nieprawidłowe wykonanie usługi przez przewoźnika min. uszkodzenie, zaginięcie, nieprawidłowo wykonaną usługę rozpatruje przewoźnik wykonujący daną usługę. 
   
 4. Nadawcy przysługuje prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do przewoźnika.
   
 5. Serwis lepszykurier.pl jako odpowiedzialny za przekazanie zlecenia umożliwia przekazanie przez nas reklamacji Przewoźnikowi. Wszelkie dokumenty reklamacyjne należy przesyłać poprzez e-mail na adres [email protected] Po ich przesłaniu oczekiwać potwierdzenia przyjęcia dokumentów poprzez wiadomość zwrotną ( w godzinach pracy biura 8-15 od poniedziałku do piątku). Ze względu na to że serwis lepszykurier.pl musi w takim przypadku zdążyć przesłać reklamację do Przewoźnika dokumenty reklamacyjne powinny zostać do nas przesłane co najmniej 3 dni robocze przed upływem regulaminowego terminu na złożenie reklamacji u przewoźnika. W innych przypadkach również będziemy starać się przekazać reklamację przewoźnikowi jednak, krótszy czas może spowodować złożenie dokumentów w przekroczonym terminie wyznaczonym przez przewoźnika.

   

Rozdział 7. Warunki płatności

 

 1. Zleceniodawca wykonując zlecenie akceptuje cennik usług, który jest integralną częścią regulaminu i znajduje się w panelu administracyjnym użytkownika po zalogowaniu. Cennik ten może być cennikiem indywidualnym.
   
 2. Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT w terminie 7 dni od jej wystawienia. Termin zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na wskazanym na fakturze koncie bankowym.
   
 3. W przypadku nieopłacenia przez klienta faktury we wskazanym terminie Operator ma prawo do wstrzymania wykonywania usług na rzecz Klienta, zablokowania jego dostępu do konta, a także zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności wysokości pobrań (COD) należnych Klientowi oraz anulowania udzielonego rabatu za nieopłacenie przesyłki.
   
 4. Odsetki od nieterminowych płatności wynoszą 20% w skali roku.
   
 5. Zakwestionowanie przez Klienta faktury bądź jej części powinno zostać zgłoszone Operatorowi do siedmiu dni po jej otrzymaniu. W przypadku zakwestionowania przez klienta części należności, Klient zobowiązuje się opłacić terminowo część niekwestionowaną.
   
 6. Operator wystawia fakturę za wykonane usługi i dokonuje zestawienia zleceń. Zrealizowane usługi nieuwzględnione w rozliczeniu z danego miesiąca, mogą być rozliczone w kolejnych okresach.
   
 7. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Operatora w przypadku nie otrzymania faktury do 10 dnia miesiąca.
   
 8. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną poprzez wysłanie jej na adres e-mail oraz poprzez udostępnienie jej w systemie lepszykurier.pl do której klient ma dostęp po zalogowaniu się.Rozdział 8. Ochrona danych osobowych

 

 1. Operator chroni dane osobowe Klientów. Dane te mogą być wykorzystywane przez Operatora do celów marketingowych związanych przekazywaniem informacji na temat serwisu lepszykurier.pl, świadczonych przez serwis usług a także wszelkich zmian, które w tych usługach następują.
   
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Operatora oraz przekazanie ich Przewoźnikowi i innym podmiotom w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usługi.
   
 3. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości skorzystania z innego operatora (pośrednika), który przekaże zlecenie do przewoźnika wg wytycznych (danych) podanych przez klienta.

   

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje od 01.07.2012 r. z późniejszymi zmianami, które dotyczyły nowo dodawanych usług.
  Regulamin jest akceptowany przez zleceniodawcę przy każdym zleceniu przesyłki.